Hyvinvoinnin ja motivaation lähteillä

Elämäämme ohjaa monin tavoin kolme psykologista perustarvetta. Jos elämme ja toimimme ympäristössä, joka tukee psykologisten perustarpeidemme tyydyttymistä, voimme hyvin ja löydämme helposti tavoitteita, johon motivoitua sisäisesti.

 

Mitä psykologiset perustarpeet ovat?

Jokaisella meistä on kolme psykologista perustarvetta ja niiden tyydyttyminen on keskeistä hyvinvointimme ja motivaatiomme kannalta. Toisaalta, jos perustarpeiden huomiotta jättämisellä on väistämättä kielteisiä seurauksia hyvinvoinnille ja motivaatiolle.

Meillä on ensinnäkin tarve autonomian kokemukseen. Autonomian tarpeen tyydyttyessä koemme, että meillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäämme sekä tehdä päätöksiä ja valintoja elämässämme. Tämä sekoitetaan usein täydelliseen vapauteen, mutta sitä autonomian tarve ei tarkoita. Esimerkiksi lapsen autonomian kokemusta ei tue se, että hän päättäisi kaikesta elämästään, sillä hänen kykynsä eivät riitä siihen. Hänen autonomiaansa tukevien aikuisten on oltava tietoisia tästä ja annettava valinnanmahdollisuuksia tehtäviin ja asioihin, joista lapsi kykenee päättämään. Toisaalta taas, hyvinvointimme ja motivaatiomme heikkenee iästä huolimatta, jos joudumme jatkuvasti suorittamaan tehtäviä joiden merkitystä emme ymmärrä.

Meillä on myös tarve pystyvyyden kokemukseen. Se tarkoittaa, että meillä on tarve kokea olevamme osaavia ja pystyviä ainakin jollain elämänalueella. Pystyvyyden tarpeen tyydyttyessä meillä on siis kokemus, että osaamme tehdä asioita, joita meiltä vaaditaan ja pystymme suorittamaan kohtaamaamme haasteet ja tehtävät loppuun. Jatkuvat epäonnistumiset heikentävät kokemusta pystyvyydestä ja johtavat siksi helposti ahdistuksen ja häpeän tunteisiin.

Kolmanneksi meillä on tarve kokea yhteenkuuluvuutta. Tarve kokea, että kuulumme johonkin ryhmään tai yhteisöön ja tulemme hyväksytyksi osana sitä. Kun koemme yhteenkuuluvuutta ja ympärillämme on ihmisiä, joihin haluamme samaistua, sisäistämme ympäristön arvot ja säännöt helposti omiksemme. Jos taas emme koe yhteenkuuluvuutta mihinkään ympäristössämme, hyvinvointimme väistämättä kärsii ja riskinä on kyynistyminen ympäristömme arvoja kohtaan.

Olemmepa siis missä elämäntilanteessa tahansa, meidän täytyisi kiinnittää huomiota omiin psykologiin perustarpeisiimme. Se tukee hyvinvointiamme ja auttaa löytämään juuri itseämme motivoivia tavoitteita elämäämme.

Psykologisista perustarpeista lisää:

Vasalampi, K. (2017). Itsemääräämisteoria. K. Salmela-Aro & J.-E. Nurmi (toim.), Mikä meitä liikuttaa: motivaatiopsykologian perusteet (s. 54-65). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *